Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Formę Will wykorzystuje się w czasie przyszłym prostym, czyli Future Simple.

Opis jednorazowych, powtarzających się lub kolejnych wydarzeń w przyszłości. I will call you tomorrow.
Opis przypuszczeń o wydarzeniach przyszłych.
W takim razie często stosuje się z następującymi czasownikami w formie Present Simple:
think (myśleć)
believe (wierzyć)
expect (oczekiwać)
be afraid (bać się)
be sure (być pewny)
Przysłówkami:
probably (prawdopodobnie)
perhaps (możliwie)
certainly (na pewno)
I think he will become a doctor.
I am afraid I will miss the bus.
Probably I will need your help.
Opisujemy wydarzenia według czyjejś opinii, nie opierając się o fakty. You will like this movie, believe me.

 

Twierdzenie Pytanie Przeczenie + not
Will + verb
to be → will be
Forma skrócona
will —’II
Will — na początku zdania, lub po wyrazie pytającym
Will + not = won’t
I will help you. Will you help me?
When will you help me?
I won’t help you.

 

Rozpocznij lekcję