Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Jak korzystać z tabeli czasowników nieregularnych?

  • Gdy chce się powiedzieć: „Kupiliśmy wiele prezentów na Boże Narodzenie”.
    Czasownik semantyczny – kupować, używa się w formie czasu przeszłego (Past Simple), jeśli nie jest wiadomo, czy jest ten czasownik nieregularny – szukamy go w tabeli czasowników nieregularnych.
  • Forma bezokolicznikowa czasownika – buy, forma dla Past Simple według tabeli – bought.
  • Potem należy przetłumaczyć zdanie z prawidłową formą czasownika: „We bought a lot of Christmas presents”
  • Tworząc zdania przeczące oraz pytające używamy formy bezokolicznikowej czasownika semantycznego, ponieważ w tych zdaniach używamy czasownika posiłkowego Did, który wskazuje na czas przeszły:
    We didn’t buy a lot of Christmas presents
    Did we buy a lot of Christmas presents?
Infinitive Past Simple Present Perfect Tłumaczenie
be was / were been być
become became become zaczynać
begin began begun начинать
break broke broken łamać
bring brought brought przynosić
build built built budować
buy bought bought kupować
choose chose chosen wybierać
come came come przychodzić
do did done robić
drive drove driven kierować
fall fell fallen padać
feel felt felt czuć
find found found znajdować
get got got odebrać
give gave given dać
go went gone iść, jechać
grow grew grown rosnąć
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hold held hold trzymać
keep kept kept trzymać, utrzymywać
know knew known wiedzieć, znać
lead led led prowadzić
leave left left wyjeżdżać, opuszczać
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
lose lost lost stracić, zgubić
make made made robić
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać, poznawać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read read read czytać
run ran run biec
say said said mówić
see saw seen widzieć
send sent sent wysłać
set set set ustawiać
show showed showed pokazać
sit sat sat siedzieć
speak spoke spoken mówić
spend spent spent wydawać, spędzać
stand stood stood stać
take took taken brać
tell told told opowiadać
think thought thought myśleć
understand understood understood rozumieć
wear wore worn nosić
write wrote written pisać
Rozpocznij lekcję